Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

De gemeente Brummen krijgt, net als elke andere gemeente, de komende jaren grotere
verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn, zorg en van werk & inkomen. Het rijk en de
provincie dragen deze taken en verantwoordelijkheden over aan de gemeente. Het gaat
hierbij om:

 het overhevelen van de jeugdzorg van provincie en rijk naar de gemeente, met
ingang van 1 januari 2015;
 het eveneens per 1 januari 2015 overhevelen van onderdelen van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO);
 het uitvoeren van de nieuwe Participatiewet, die in de plaats komt van de Wet
Werken naar Vermogen (WWnV), die waarschijnlijk ook op 1 januari 2015 wordt
ingevoerd.

De over te dragen taken en verantwoordelijkheden hangen met elkaar samen, omdat de
doelgroepen, de mogelijke hulpvraag en het aanbod van verschillende instellingen elkaar
deels overlappen. Volgens D66 Brummen-Eerbeek zal de gemeente het overnemen van
deze taken en verantwoordelijkheden integraal moeten aanpakken. Centraal uitgangspunt is
daarbij het opzoeken en stimuleren van de eigen kracht van de betrokkenen. In eerste
instantie ben je immers zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk, het opvoeden van je
kinderen en het ‘regisseur zijn’ van je eigen leven. Alleen als het niet zelf lukt, komt de
gemeente in beeld.

Het kabinet gaat ervan uit, dat gemeentes dit veel efficiënter zullen uitvoeren dan nu het
geval is. Bij de overdracht van taken heeft het kabinet bij een aantal regelingen al rekening
gehouden met een budgetkorting van 40% (!). Met name door de vergrijzing en ontgroening
zal echter op de AWBZ en de WMO een steeds groter beroep gedaan worden. Voorkomen
moet worden dat de gemeente Brummen door al te ruimhartig beleid straks met grote
tekorten wordt geconfronteerd voor deze nieuwe taken. Op de genoemde terreinen van
Jeugdzorg, AWBZ & WMO en Werk & Inkomen zal veel meer samengewerkt moeten
worden. Sleutelwoorden daarbij zijn: samen streven, signaleren, stimuleren en steunen.

Samen streven, signaleren, stimuleren en steunen!

Standpunten