Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

D66 staat voor een open, transparant gebruik en beheer van de financiele middelen van de gemeente. We willen dat het helder is, zodat iedereen het kan begrijpen, wat er in de gemeente omgaat.

Door de economische crisis zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen. De
rijksoverheid gaat door met bezuinigen om te voorkomen dat toekomstige generaties
opgezadeld worden met een steeds groter wordende schuld en steeds meer rentebetalingen.
Op die wijze zijn er op termijn niet voldoende middelen voor belangrijke toekomstgerichte
voorzieningen, zoals het onderwijs. Het gevolg van de doorgaande landelijke bezuinigingen
is, dat ook de gemeente Brummen al enige jaren te maken heeft met bezuinigingen. Het lijkt
realistisch om ook voor de komende jaren uit te gaan van bezuinigingen.

Bij het overhevelen van de jeugdzorg, de nieuwe participatiewet, inkomenssteun bij
chronisch zieken en gehandicapten en over de ondersteuning, begeleiding en verzorging van
mensen vanuit de AWBZ van de rijksoverheid naar de gemeente zal het kabinet het budget,
dat nu voor deze taken beschikbaar is, gaan korten. Het kabinet verwacht dat gemeenten
deze taken efficiënter kunnen uitvoeren. Landelijk gezien heeft het kabinet al een korting van
ruim € 5 miljard ingeboekt! Dit betekent dat de gemeente de overname van rijkstaken goed
moet voorbereiden en vanaf het begin bedacht moet zijn op (efficiency-)bezuinigingen op
deze taken en zich niet moet laten opzadelen met onrealistische taakstellingen en grote
tekorten.

Begroting in evenwicht houden!