Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 januari 2020

Verslag D66 laatste raadsvergadering 2019

Op donderdag 19 december 2019 vond de laatste Brummense raadsvergadering van 2019 plaats. Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst wachtte er een bijzondere vergadering. 

Een vergadering die begon met het afscheid van het VVD-raadslid Hans Mullink en de benoeming van zijn opvolger Peter-Paul Steinweg. De heer Carlo van Dijk werd voor een periode van vier jaar herbenoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst.

Er stonden veel raadsvoorstellen op de agenda. Bovendien waren er twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ als agendapunt aan de vergadering toegevoegd.

Een motie had betrekking op de wens voor een ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ van de VVD. De tweede motie was door ons (D66) ingediend en deed een oproep richting het Rijk om de financieringsmethode via het gemeentefonds te herzien. Met deze motie hopen we de bijdragen die gemeenten van het Rijk krijgen beter voorspelbaar te maken. Alle partijen in de raad hebben de D66 motie mede-ondertekend. 

Beide moties kregen de unanieme steun van de raad.

Over de drie raadsvoorstellen die op de agenda stonden werd uitgebreid gediscussieerd. Vooral over een nieuw beleidsplan gericht op inwoners met een laag inkomen (minima) en schuldhulpverlening werd uitgebreid gedebatteerd.

D66 pleitte tijdens het debat voor een eerlijk armoedebeleid dat allereerst gericht is op het uit de armoede komen van mensen met financiële problemen en hun financiële situatie in kaart brengen en stabiliseren.

Voor D66 is sport en cultuur belangrijk. Dit blijft nu door het behoud van het participatiebudget toegankelijk voor inwoners met een laag inkomen. Ook kunnen zij nu nog steeds een gratis lidmaatschap van de Bieb aanvragen. Dit draagt volgens D66 ook bij aan het aanpakken van laaggeletterdheid.

Uiteindelijk werden alle drie de raadsvoorstellen door de raad aangenomen. De besluitenlijst en het audioverslag van de raadsvergadering zijn binnenkort op de pagina van de gemeenteraad te vinden.