Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Gemeenteraad stelt gewijzigde begroting 2020 vast

Met meerderheid van stemmen stelde de gemeenteraad op 31 oktober de programmabegroting voor het komende jaar vast. Samen met PvdA, CDA, GroenLinks en Lokaal Belang stemde D66 voor. De begroting is in gewijzigde vorm vastgesteld. Dit omdat er eerst zeven tekstwijzigingen (amendementen) werden aangenomen.

D66 heeft tijdens de behandeling van de begroting een pleidooi gehouden voor onze drie prioriteiten:

  • Investeer in de toekomst,
  • Wordt financieel gezond, en
  • Breng het Sociaal domein op orde.

Voor D66 is een aanscherping van de begroting noodzakelijk. Bovendien ziet D66 de noodzaak de inkomsten van de gemeente extra te verhogen om structureel zaken op orde te brengen.

Daarom dienden wij gezamenlijk met PVDA, GroenLinks en CDA een amendement in om de OZB met een extra € 545.000 te verhogen. Dit bedrag komt bovenop de € 700.000 die in mei al bij de perspectiefnota werd voorgesteld door het inmiddels afgetreden college.

De reden voor de D66 om dat amendement mede in te dienen is even simpel als dringend. Door met name de tekorten in het Sociaal domein, heeft de gemeente grote financiële problemen. Door de OZB extra te verhogen voorkomen we dat voorzieningen zoals de bieb en het zwembad moeten verdwijnen en scheppen we ruimte voor nood-steun aan gezinnen met minimum inkomsten die in ernstige problemen zitten. Ook kan de gemeente haar reserves weer aanvullen en onverwachte tegenvallers weer opvangen.

Daarnaast diende D66 met GroenLinks een amendement in om nieuwe taken en rollen voor de gemeentelijke zo veel mogelijk door de huidige medewerkers te laten uitvoeren. Dat kan door binnen de organisatie prioriteiten te verleggen en inzet te verschuiven. Dat betekent eerst investeren in de kennis en capaciteiten van de medewerkers, in plaats van meteen nieuwe medewerkers aan te nemen. Dat is uitdagender voor onze ambtenaren en goedkoper voor de gemeente.

Zo investeert D66 in de toekomst en helpt de gemeente financieel gezond te worden en het Sociaal domein op orde te brengen.